Badanie trzeźwości pracownika przez pracodawcę jest nielegalne

Badanie trzeźwości pracownika przez pracodawcę jest nielegalne

27 czerwca 2019 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) wydał komunikat dotyczący kontroli stanu trzeźwości pracowników, przez pracodawców. Z treści tego komunikatu wynika, że w obecnym stanie prawnym badania takie są nielegalne.

 

UODO wydał ww. komunikat w oparciu o zapisy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, która weszła w życie w dniu 4 maja 2019 r. Ustawa ta, zwana dużym RODO, wprowadziła nowelizacje ponad 160 ustaw, w tym m.in. kodeksu pracy.

Najistotniejsze zmiany dotyczą zakresu danych osobowych, jakich może żądać pracodawca w związku ze stosunkiem pracy. Znowelizowane przepisy sprawiły że w prasie pojawiło się wiele różnorodnych stanowisk dotyczących legalności badania trzeźwości pracowników.

badanie trzeźwości pracownikaZ komunikatu UODO wynika, że obowiązujący od 4 maja br. przepis art. 221b kodeksu pracy nie dotyczy badania pracowników alkomatem przez pracodawcę. UODO stoi na stanowisku, iż okoliczności i zasady na jakich można przeprowadzić badanie trzeźwości pracownika określa art. 17 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W swoim stanowisku UODO uważa, że obecne brzmienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyklucza wyrywkowe czy prewencyjne badania pracowników alkomatem. UODO wprost wskazuje, iż nie ma obecnie podstawy prawnej, która umożliwiałaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem.

UODO uważa, że aby taka kontrola była możliwa środowisko pracodawców powinno zainicjować podjęcie prac legislacyjnych, które umożliwią pracodawcom, w określonych zawodach lub branżach samodzielne przeprowadzanie kontroli stanu trzeźwości pracowników, także wyrywkowych, np. ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Do czasu wprowadzenia zmian legislacyjnych przeprowadzanie kontroli trzeźwości pracowników, przez pracodawców nie ma podstaw prawnych i jest nielegalne.

W ostatnim czasie zgłasza się do mnie coraz więcej przedstawicieli związków zawodowych prosząc o opinię dotyczącą prób wprowadzenia przez pracodawców aneksów do Regulaminu pracy lub Układów Zbiorowych Pracy regulujących zagadnienia kontroli trzeźwości. Takie działanie pracodawców są niezgodne z przepisami Kodeksu pracy i nawet gdy zostaną wprowadzone do ww. aktów prawnych nie będą miały mocy obowiązującej gdyż pozostaną w bezpośredniej sprzeczności z postanowieniami Kodeksu pracy.

Wydany przez UODO komunikat w tym zakresie potwierdza słuszność mojego toku interpretacji przepisów prawa pracy.

Jeżeli w Twoim zakładzie pracy, pracodawca sam lub poprzez osoby upoważnione przeprowadza jakiekolwiek badania trzeźwości pracowników to od 4 maja 2019 r. robi to nielegalnie.

Pełne stanowisko UODO najdziesz tutaj.

Autor: Ryszard Filochowski

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email