Związki zawodowe – komisja rewizyjna a szczególna ochrona stosunku pracy.

Związki zawodowe – komisja rewizyjna a szczególna ochrona stosunku pracy.

Drugim tematem związanym, z działalnością związków zawodowych, budzącym dużo kontrowersji w nadsyłanej do mnie korespondencji, jest szczególna ochrona członków komisji rewizyjnej. W niniejszym artykule postaram się szczegółowo wyjaśnić ten problem.

 

Pytanie

Czy działaczom związkowym pełniącym z wyboru funkcję członka komisji rewizyjnej przysługuje ochrona prawna wynikająca z art 32 ustawy o związkach zawodowych?

Niestety nie. Znowelizowana w roku 2003 ustawa o związkach zawodowych m.in. zniosła ochronę prawną wynikającą, z art 32 ustawy o związkach zawodowych, dla działaczy związkowych pełniących funkcję członków komisji rewizyjnych.

Tak było

Przed 7 kwietnia 2003 roku członkowi związku zawodowego pełniący z wyboru funkcję członka komisji rewizyjnej, podobnie jak członkowi zarządu związku zawodowego, podlegali ochronie określonej w art 32 ustawy o związkach zawodowych.

Sytuację zmienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego (P 7/02 ogłoszony dnia 15 kwietnia 2003 r. w Dz. U. Nr 63, poz. 590), który orzekł, że Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2003 r. w zakresie, w jakim nakłada na pracodawcę obowiązek uzyskania zgody na rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem komisji rewizyjnej zakładowej organizacji związkowej, jest niezgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

komisja rewizyjnaPodsumowując wyrok Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zróżnicowanie, którego źródłem jest art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w zakresie w jakim obejmuje ochroną członków komisji rewizyjnej, nie znajduje podstaw w kryteriach sformułowanych na tle art. 32 ust. 1 Konstytucji. Przede wszystkim nie pozostaje w racjonalnym związku z celem regulacji, którym jest realizacja zasady wolności związków zawodowych, wyrażona w art. 59 Konstytucji, a także nie znajduje podstaw w innych wartościach, zasadach czy normach konstytucyjnych, uzasadniających odmienne traktowanie podmiotów podobnych. W szczególności nie znajduje oparcia w zasadzie sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji), która pozostaje w ścisłym związku z zasadą równości. W konsekwencji zróżnicowanie sytuacji podmiotów podobnych nabiera charakteru nieuzasadnionego przywileju i staje się przez to sprzeczne z art. 32 ust. 2 Konstytucji.

Mając na uwadze, treść cytowanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca znowelizował, ustawę o związkach zawodowych pozbawiając ochrony wynikającej, z art 32 ust 1 ustawy o związkach zawodowych działaczy związkowych, pełniących funkcję członków komisji rewizyjnej.

Obecny stan prawny

Obecnie zgodnie z art 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych Pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może:

  1. wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
  2. zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w pkt 1
    – z wyjątkiem gdy dopuszczają to odrębne przepisy.

 

Jak wynika, z treści cytowanego art 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych ochroną prawną można objąć każdego członka zarządu związku zawodowego a także każdą inną osobę wskazaną w uchwale zarządu, która reprezentuje związek przed pracodawcą. 

Analizując cytowana treść ustawy należy stwierdzić, że pełnienie funkcji członka komisji rewizyjnej nie spełnia wymogów określonych w art 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy o związkach zawodowych. Członkowie komisji rewizyjnej są organem kontrolnym związku i w żaden sposób nie reprezentują związku wobec pracodawcy nie mogą więc podlegać ochronie prawnej wynikającej z cytowanych zapisów ustawy o związkach zawodowych.

Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 z późn. zm.);
  2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nr P 7/02 ogłoszony dnia 15 kwietnia 2003 r. w Dz. U. Nr 63, poz. 590.

 Autor: Ryszard Filochowski

.

Udostępnij ten post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on print
Share on email